เค้าโครงงานวิทยาศาสตร์

แนวคิดที่มาและความสำคัญ
                เนื่องจากในปัจจุบัน มีขยะมูลฝอยมากมาย และหนึ่งในประเภทของขยะมูลฝอยนั้นคือ โฟม โฟมเป็นขยะที่ใช้เวลาย่อยสลายตามธรรมชาตินานมากคือ ไม่ต่ำกว่า 500 ปี (อ้างอิงจาก http://elibrary.energy.go.th/) โฟมเป็นขยะที่มีมากในบริเวณตลาด ชานเมือง หรือเมืองหลวงที่มีประชาชนอยู่อย่างแออัด และสามารถพบได้โดยทั่วไป เพราะโฟมนั้นเป็นภาชนะที่ใช่บรรจุอาหารที่นิยมกันทั่วไปเพราะมีความสะดวกสบาย ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางชีวภาพของเราได้ก้าวขึ้นไปอย่างมากมายจึงมีการคิดค้นโฟมจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายเองได้ง่ายขึ้นและลดเวลาการย่อยสลาย แต่ก็ยังมี ร้านค้าขายขนาดเล็ก กลาง ถึงใหญ่ ยังมีการใช้โฟมที่ทำจากสารสังเคราะห์อยู่เพราะมีราคาถูกและสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป และก็ยังมีผู้บริโภคที่ใช้โฟมบรรจุอาหารแล้วทิ้งตามถังขยะ หรือ ตามท้องถนน จึงทำให้เกิดมลพิษแก่สังคมและประเทศชาติดังนั้นทางเราจึงคิดค้นวิธีการย่อยสลายโฟมจากธรรมชาติด้วยสารไพนินที่มีอยู่มากในสมุนไพรไทย เช่น พริกไทยดำ รากเหง้าของกระชาย สารไพนินเป็นสารชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับอะซิโตนคือสามารถย่อยโฟมได้

ปัญหา

พริกไทยดำทำงานร่วมกับกระชายด้วยสารไพนินจะสามารถย่อยสลายโฟมได้จริงหรือไม่

สมมติฐา

ถ้าพริกไทยดำทำงานร่วมกับกระชายด้วยสารไพนินได้ ดังนั้นพริกไทยและกระชายดำจะสามารถย่อยสลายโฟมได้

จุดประสงค์ของการศึกษ

1.ศึกษาการทำงานร่วมกันของสารไพนินในพริกไทยดำและกระชา

2.ศึกษาการย่อยสลายโฟมด้วยสารไพนิน

3.ศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายโฟมของสารไพนิน

4.ศึกษาสารที่ได้หลังจากการย่อยสลายโฟมโดยสารไพนิน

 

นิยามเชิงปฏิบัติกา

ประสิทธิภาพในการย่อยสลายโฟม คือ ความสามารถในการย่อยสลายโฟมของสารไพนินใน พริกไทยดำและเหง้าของกระชาย                                                                                                                     การทำงานร่วมกันของสารไพนิน คือ การที่นำสารไพนินจากพริกไทยดำและเกง้าของกระชายมารวมกันและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารๆพนินที่ทำงานร่วมกันและทำงานแยกกัน

วิธีการดำเนินการทดลอง

วัสดุ-อุปกรณ์

1. เหง้าของกระชาย

2. พริกไทยดำ

3. โฟม

4. ( ยังไม่มีข้อมูล )

สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 

ไม่มี

ขั้นตอนการทดลอ

ตอนที่ 1 ศึกษาการทำงานร่วมกันของสารไพนินในพริกไทยดำและเหง้ากระชาย

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ทราบว่า ในการทำงานของสารไพนินในพริกไทยดำ และเหง้าของกระชาย สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

สมมติฐาน ในการทำงานร่วมกันของสารไพนินในพริกไทยดำและในเหง้าของกระชาย สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวแปรอิสระ สารไพนินในพริกไทยดำและเหง้าของกระชาย

 

ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพของสารไพนินในพริกไทยดำที่ทำงานร่วมกับสารไพนินในเหง้าของกระชาย

ตัวแปรควบคุม  ปริมาณหยดของน้ำพริกไทยดำและเหง้ากระชายที่มีสารไพนีนที่หยดลงบนโฟม

วิธีการทดลอง นำสารไพนินจากพริกไทยดำและเหง้าของกระชายมารวมกันแล้วทดลองย่อยสลายโฟม แล้วเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการย่อยโฟมด้วยสารไพนินที่แยกกัน ( ย่อยด้วยสารไพนินจากพริกไทยดำ และย่อยด้วยสารไพนินจากเหง้าของกระชาย )

ตอนที่ 2  ศึกษาการย่อยสลายโฟมด้วยสารไพนิน

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการย่อยสลายโฟมด้วยสารไพนินว่าเหง้ากระชายและพริกไทยดำสามารถย่อยสลายโฟมได้หรือไม่

สมมติฐาน สารสกัดจากเหง้ากระชายและพริกไทยดำมีสารไพนินซึ่งสามารถย่อยสลายโฟมได้

ตัวแปรอิสระ  การย่อยสลายโฟม

ตัวแปรตาม  ประสิทธิภาพการลายโฟมจากสารไพนินที่ได้

ตัวแปรควบคุม  ปริมาณการหยดสาร

วิธีการทดลอง  นำสารไพนินที่ได้มาทดลองหยดลงบนโฟมที่เตรียมเอาไว้   แล้วสังเกตุผล

 ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายโฟมของสารไพนิน

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายโฟมด้วยสารไพนิน

สมมติฐาน สารไพนินมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายโฟม

ตัวแปรอิสระ สารไพนิน

ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพในการย่อยสลายโฟม

ตัวแปรควบคุม ปริมาณสารไพนิน

วิธีการทดลอง นำสารไพนินมาย่อยสลายโฟมแล้วศึกษาประสิทธิภาพของมันว่า สามารถย่อยสลายได้ดีหรือไม่

ตอนที่ 4 ศึกษาสารที่ได้หลังจากการย่อยสลายโฟมโดยสารไพนิน

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสารที่ได้หลังจากการย่อยสลายโฟมด้วยสารไพนิน

สมมติฐาน สารที่ได้หลังจากการย่อยสลายโฟมน่าจะเป็นสารที่ไม่ทำให้เกิดมลภาวะ

ตัวแปรอิสระ สารไพนิน

ตัวแปรตาม สารที่ได้หลังจากการย่อยสลายโฟมด้วยสารไพนิน

ตัวแปรควบคุม ปริมาณสารหยดน้ำของเหง้ากระชายและพริกไทยดำ และคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของโฟม

วิธีการทดลอง นำสารไพนินที่เราได้จากเหง้าของกระชายและพริกไทยดำ มาเทใส่โฟม และรอให้โฟย่อยสลาย จากนั้นศึกษาสารที่เหลือจากการย่อยโฟมครั้งนี้

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้

( ยังไม่มีข้อมูล )

เอกสารอ้างอิง

( ยังไม่มีข้อมูล )

ภาคผนวก

( ยังไม่มีข้อมูล )

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s